Program Promocji Branży Budownictwa 2012-2015
Polska - Górnictwo

Harmonogram działań promocyjnych

Program promocji Branży Budownictwa obejmuje określone przez Ministerstwo Gospodarki działania promocyjne zawarte w komponencie A i komponencie B oraz zawiera szereg spójnych działań promocyjnych, które w sposób bezpośredni i pośredni maja przyczynić się do promocji firm uczestniczących w programie na wybranych rynkach zagranicznych.

Konsorcjum Budownictwo Polskie, jako wykonawca, odpowiedzialne jest za kompleksową realizację całego programu promocji-komponentu A i B.

Komponent A:

Obejmuje działania promocyjne skierowane do poszczególnych firm z branży budowlanej podczas wybranych przez MG zdarzeń promocyjnych na wybranych rynkach zagranicznych.

Podmiot gospodarczy - uczestnik programu w ramach komponentu A musi zadeklarować swój udział w 50% z zaplanowanych w programie zdarzeń promocyjnych. Uczestnik deklarując swój udział w 50% wybranych zdarzeniach promocyjnych przez cały okres trwania programu, czyli w latach 2012-2015 składa wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki na początku programu, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego deklarowanego działania.

Podmiot gospodarczy - uczestnik pokrywa 100% kosztów udziału w wybranym zdarzeniu promocyjnym i otrzymuje po zakończeniu każdego z nich zwrot 75% kwalifikowanych kosztów udziału, ale nie więcej łącznie niż równowartość EUR 200.000,- w przeciągu ostatnich 3 lat (pomoc de minimis).

UWAGA! w celu uzyskania potwierdzenia zakwalifikowania się firmy, podmiotu gospodarczego do otrzymania dofinansowania przez Ministerstwo Gospodarki, zalecane jest złożenie wniosku na min. 60 dni przed rozpoczęciem pierwszej imprezy, w której firma planuje uczestniczyć.

Firmom, podmiotom gospodarczym które zadeklarują Konsorcjum swój udział w programie, udzielamy pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Refundacji podlegają poniesione przez firmy koszty kwalifikowane m.in.:

 • wynajem powierzchni wystawienniczej;
 • wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usługi transportu i spedycji eksponatów;
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
 • przygotowanie lub zakup materiałów reklamowych;
 • przejazd i noclegi przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy mają w swojej działalności wpisane poniższe kody PKD* (jeśli Państwa PKD nie jest wymienione na w/w liście prosimy o kontakt z organizatorem):

 • 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
 • 20.6 Produkcja włókien chemicznych
 • 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
 • 23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu
 • 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
 • 24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali
 • 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
 • 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
 • 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.1 Roboty związane z budowa dróg kołowych i szynowych
 • 42.2 Roboty związane z budowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.9 Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zdarzenia promocyjne zawarte w komponencie A, z których Przedsiębiorstwo wybiera min. 50 % przedsięwzięć zaplanowanych na 3 lata realizacji programu

AKTUALNA LISTA DZIAŁAŃ W PROGRAMIE:

A. Targi zagraniczne
1. IBF Brno, Czechy 23-27 kwiecień 2013
2. KazBuild Almaty, Kazachstan wrzesień 2013
3. SAUDIBUILD - Arabia Saudyjska-Riyadh 18-21 listopad 2013
4. INTERBUD Kijów, Ukraina marzec 2014
5. NORDBygg Sztokholm, Szwecja 1- 4 kwietnia 2014
6. IBF Brno, Czechy kwiecień 2014
7. Mosbuild Moskwa, Rosja kwiecień 2014
8. KazBuild Almaty, Kazachstan wrzesień 2014
9. BAU Monachium, Niemcy 13-18 styczeń 2015
10. INTERBUD Kijów, Ukraina marzec 2015
11. KazBuild Almaty, Kazachstan marzec 2015

B. Targi krajowe
1. Budma Poznań, Polska styczeń 2014
2. INTERBUD Łódź, Polska luty 2014
3. Budma Poznań, Polska styczeń 2015
4. INTERBUD Łódź, Polska luty 2015

C. Misje gospodarcze do wymienionych krajów
1. Kazachstan maj 2013
2. Czechy wrzesień 2013
3. Rosja wrzesień 2013
4. Niemcy 18-21 luty 2014
5. Szwecja marzec 2014
6. Ukraina październik 2014

D. Przygotowanie artykułów promocyjnych
1. Artykuły informacyjno – promocyjne w prasie zagranicznej do marca 2015

Pozostałe działania promocyjne w ramach komponentu A:

Artykuły prasowe informacyjno - promocyjne

Zapewnienie w przypadku zapotrzebowania ze strony przedsiębiorcy artykułów informacyjno- promocyjnych w prasie branżowej o zasięgu ogólnokrajowym o danym przedsiębiorstwie biorącym udział w programie - przed i po wybranej przez przedsiębiorcę w/w imprezie/imprezach zagranicznych w latach 2012-2015.

Komponent B:

Obejmuje działania promocyjne na rzecz całej branży budowlanej, a nie poszczególnych firm. W ramach tego komponentu Realizator przeprowadzi działania, które maja na celu promocję polskiej branży budowlanej oraz uczestników branżowego programu promocji.

A. Konferencje
1. Konferencja prasowa inaugurująca program maj 2012
2. Stoisko informacyjne programu podczas Kongresu Innowacyjnej Gospodarki czerwiec 2012
3. Seminarium pt. "Budownictwo w Partnerstwie Wschodnim" podczas targów INTERBUD Ukraina 2013 marzec 2013
4. Monitoring rynku budowlanego październik 2012
październik 2013
październik 2014

B. Działania promocyjne w ramach komponentu B:

 • wydanie INFORMATORA o polskim przemyśle budowlanym
 • wykonanie analizy rynku krajowego oraz ANALIZ potencjału eksportowego na rynki zagraniczne
 • spoty reklamowe o polskim budownictwie
 • materiały informacyjno – promocyjnych reklamujących branżę jako całość, dystrybuowane podczas udziału przedsiębiorstwa w wybranych działaniach promocyjnych
 • gadżety promocyjne
 • artykuły informacyjno-promocyjnych w prasie branżowej o zasięgu ogólnokrajowym o polskich przedsiębiorstwach z branży budownictwa biorących udział w programie promocji co najmniej dwukrotnie, przed i po imprezach targowych

Komponent B jest w 100% finansowany przez Ministerstwo Gospodarki. Firma nie ponosi kosztów działań zawartych w komponencie B.

Zapraszamy Państwa do udziału w wybranych działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu promocji branży budowlanej!.

Prosimy o wypełnienie dostępnej w dziale "Nabór do programu" deklaracji udziału w programie promocji, na podstawie której przekażemy dalsze szczegółowe informacje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
wykonanie: ERYDIUM