Program Promocji Branży Budownictwa 2012-2015
Polska - Górnictwo

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane to koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach danego programu czy projektu.

Wydatkami kwalifikowanymi są nazywane te koszty, które zostały poniesione przez przedsiębiorców podczas prowadzenia przez nich projektu o dotacje z funduszy Unii Europejskiej w okresie ich kwalifikowalności i kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego im dofinansowania. Podmiot gospodarczy - uczestnik pokrywa 100% kosztów udziału w wybranym zdarzeniu promocyjnym i otrzymuje po zakończeniu każdego z nich zwrot 75% kwalifikowanych kosztów udziału, ale nie więcej niż równowartość EUR 200.000,- (pomoc de minimis)

Lista kosztów kwalifikowanych w ramach podziałania 6.5.2. i Branżowego Programu Promocji Budownictwa :

W razie pytań dot. kosztów udziału w imprezach prosimy o kontakt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
wykonanie: ERYDIUM